Principeakkoord cao dierenartsen 2018

Op 16 januari 2018 hebben BPL en BPW een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de  Dierenartspraktijken.

 • Er wordt een cao aangegaan met een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
 • Cao-partijen spreken voor de komende drie jaar af een index als maatstaf voor de loonsverhoging aan te houden. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao worden op 1 januari 2018 de feitelijke en schaalbedragen verhoogd met de afgesproken index. Deze index bedraagt de loonstijging in het cao-seizoen 2017 conform het AWVN-cijfer totaal bedrijfsleven over de periode oktober 2016 tot oktober 2017. De uitkomst van de index bedraagt voor 2018 1,75%.
 • Er is overeenstemming bereikt over het invoeren van een nieuwe loongebouw met een overgangsregeling van 4 jaar.  Belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling zijn een hoger aanvangs- en eindsalaris met een aangepaste periodieke verhoging van 3%.

Overgangsregeling:
Voor de duur van 4 jaar blijft het huidige loongebouw met de bestaande minima/maxima én periodieken van 4% gehandhaafd voor medewerkers die vóór 1 januari 2018 in dienst zijn. Na een periode van 4 jaar gaan deze medewerkers over naar het nieuwe loongebouw plus collectieve loonsverhoging (zie onder)

Deze groep van bestaand personeel (in dienst vóór 1 januari 2018) ontvangt – naast de periodieke verhoging – de overeengekomen collectieve loonsverhoging van 2018. De schaalbedragen van het bestaande loongebouw worden met de collectieve loonsverhoging aangepast.

Medewerkers die in het huidige loongebouw vallen en óp of ná 1 januari 2018 promotie maken van functieniveau, worden per datum van de promotie naar het nieuwe loongebouw overgeplaatst (zie onder). Deze groep medewerkers ontvangt daarbij nog 1 x een (beoordelingsafhankelijke) loonsverhoging voor het functioneren in het voorafgaande jaar, waarbij de omvang van de periodiek 4% bedraagt naast de collectieve loonsverhoging van 2018.  

Nieuwe medewerkers die óp of ná 1 januari 2018 in dienst komen (zijn gekomen) worden ingeschaald in het nieuwe loongebouw (zie onder).

De loonbedragen (excl. verhoging 1-1-2018) per 1 januari 2018 van het oude nieuwe loongebouw zijn hieronder vermeld.

De loonbedragen per 1 januari 2018 (incl. verhoging 1-1-2018) van het nieuwe loongebouw zijn hieronder vermeld. 

 • Partijen leggen vast dat na aanname van een dierenarts A in een dierenartspraktijk de medewerker bij normaal functioneren maximaal 4 jaar in dit functieniveau verblijft.
 • Zwangerschap

In de cao zijn de volgende verwijzingen opgenomen uit relevante wet- en regelgeving, hiernaast geldt de relevante wet- en regelgeving.

Na mededeling van een zwangerschap door een werknemer, ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om binnen 2 weken in gesprek te gaan over de consequenties die dit heeft. Dit gesprek gaat in op de arbeidsrisico’s en het beperken van deze risico’s, aanpassing van de werk- en rusttijden bij zwangerschap (zie arbeidstijdenwet) en de arbeidsvoorwaardelijke consequenties.

In overleg met werknemer kan het werk aangepast worden als de werkgever de mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen. In het uiterste geval krijgt de werknemer tijdelijk vervangende werkzaamheden aangeboden of hoeft deze tijdelijk niet te werken. Ook ziekmelden gaat in overleg met werknemer, de werknemer is bij ziekmelding niet beschikbaar voor (alternatieve) werkzaamheden. Een zwangere werknemer kan niet verplicht worden tot het werkzaam zijn in (nacht)diensten.

 

 • Vergoeding tijdens consignatiediensten

Voor elke telefonische oproep tijdens een consignatiedienst schrijft de werknemer 30 minuten werktijd, tenzij meerdere oproepen binnen dit half uur plaatsvinden. Indien de werknemer als gevolg van een oproep medische hulp moet verlenen, start de werktijd bij vertrek van huis en eindigt deze bij thuiskomen.

 

 1. Extra verlof

Werknemers kunnen jaarlijks 5 extra verlofdagen (bij een fulltime dienstverband) kopen. Het tijdstip van het opnemen van dit onbetaalde verlof en of dit in losse dagen of aansluitend wordt opgenomen, gebeurt na toestemming van de werkgever. Het recht tot het aankopen van extra verlofdagen vervalt aan het eind van het kalenderjaar. Ook kunnen werknemers jaarlijks maximaal 5 niet opgenomen vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband) verkopen aan de werkgever.

 

Het principeakkoord is tot stand gekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de respectievelijke achterbannen. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomst van het achterbanberaad.

 

FAQ nieuwe cao en nieuw loongebouw 2018

 • Als ik een dierenarts in dienst heb als (voor 2018) dierenarts A en hij/zij gaat over naar functie dierenarts B, wat moet ik dan gaan doen met de periodieken?

Bij promotie gaat een dierenarts over naar het nieuwe loongebouw. Vanaf dan is de periodiek dus 3%.

 

 • Als ik een dierenarts in dienst heb (van voor 2018), welke eindschaal heeft deze arts dan?

Deze arts heeft dan nog de oude eindschaal en heeft dus nog geen langere uitloop. Deze wordt pas gecreëerd na 4 jaar (zolang deze arts in zijn of haar huidige functie blijft). Als deze arts gedurende deze 4 jaar aan zijn/haar eindschaal komt blijft deze arts dit loon houden gedurende 4 jaar. Hierna zal hij/zij met periodieken van 3% gaan stijgen tot het nieuwe maximum van het nieuwe loongebouw.

 

 • Ben ik verplicht als lid dit nieuwe loongebouw in te voeren?

Alle BPW leden zijn gebonden zich hieraan te houden als de nieuwe cao is aangenomen door de leden.

 

 • Ik voer een beoordelingsgesprek met een medewerker. Deze krijgt promotie naar een hogere functie (dus van A naar B of van B naar C) en een periodiek. Is deze periodiek dan 3% of 4 %?

Deze medewerker krijgt dan nog éénmaal een periodiek van 4%.

 

 

Loontabellen assistentes

Geacht BPW lid,

Deze mail is bedoeld voor uw loonadministratie en bevat de nieuwe afspraken voor de dierenartsassistenten in 2018 en 2019.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe cao voor de dierenartsassistenten. De leden van de BPW én van de werknemersvertegenwoordigers zijn akkoord gegaan met het bereikte resultaat. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het opstellen van de nieuwe cao tekst voor 2018 en 2019, maar dit kost nog wat tijd. Vandaar informeren we u alvast over de komende loonsverhogingen, zodat uw salarisadministratie hier tijdig op kan inspelen. Ook delen we de nieuwe loontabel*  (* voorlopige versie onder voorbehoud goedkeuring bonden)

Let op: Voor nieuwe medewerkers (in dienst op of na 1 januari 2018) zonder PARA veterinair diploma geldt vanaf 1 januari 2018 dat zij conform het WMjL worden beloond (zie loontabel 1C). Wanneer de dierenartsassistent niet erkend is als paraveterinair dierenartsassistent wordt deze dierenartsassistent wanneer hij/zij drie jaar ervaring heeft qua salariëring gelijkgesteld met een dierenartsassistent die wel beschikt over een paraveterinair diploma, mits de omvang van het dienstverband ten minste 50% bedroeg van het full-time dienstverband. Na deze periode vallen de genoemde medewerkers onder loontabel 1B.

De nieuwe loontabel* ziet er als volgt uit:

(* voorlopige versie onder voorbehoud goedkeuring bonden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Deze loontabel 1A geldt met ingang van 1 januari 2018 uitsluitend voor werknemers die al voor 1 januari 2018 in deze loontabel waren ingedeeld.

Nieuw geworden medewerkers, zijnde dierenartsassistent zonder para veterinair diploma, vallen met ingang van 1 januari 2018 onder loontabel 1C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het WMjL bedraagt vanaf 1 januari 2018:

Loontabel 1C

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn de volgende afspraken nog van belang:

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: De maximum grens van 25 kilometer wordt per 1 januari 2018 opgetrokken naar 35 kilometer.
 • Consignatievergoeding. De vergoeding voor consignatiediensten wordt per 1 januari 2018 opgetrokken naar € 0,90 per geconsigneerd uur.

PS: momenteel zijn de onderhandelingen met de BPL over de cao voor de dierenartsen in loondienst in een afrondende fase. Er is echter nog geen resultaat bereikt dat we met u kunnen delen. Uiteraard wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd als er een uitkomst is bereikt.

 

 

Tweede herrinnering

Beste [firstname] [lastname],

Volgens onze gegevens staat uw nota bij de BPW nog steeds open. Wij verzoeken u ofwel per omgaande te betalen via de onderstaande betaallink ofwel ons een automatische incasso te verschaffen. Indien betaling binnen 2 weken uitblijft zullen wij genoodzaakt zijn de nota uit handen te geven bij ons incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor uw rekening.
[payment_link]

Met vriendelijke groet,
BPW

Eerste herinnering

Beste [firstname] [lastname],

Volgens onze gegevens staat uw nota bij de BPW nog steeds open. Wij verzoeken u ofwel per omgaande te betalen via de onderstaande betaallink ofwel ons een automatische incasso te verschaffen.
[payment_link]

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
BPW

Verlenging abonnement

Beste [firstname] [lastname],

U wordt verzocht de jaarlijkse bijdrage van [amount] euro te voldoen voor het BPW lidmaatschap. U heeft twee weken de tijd om de betalen. Indien u niet binnen 14 dagen betaald heeft, vervalt uw toegang tot de website.

Klik op onderstaande link om de betaling te starten.
[payment_url]

De factuur van de betaling vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
BPW

Eerste factuur na aanmelding

Beste [firstname] [lastname],

U wordt verzocht een bedrag van € [amount] te voldoen voor het BPW lidmaatschap. Na betaling van de bijdrage krijgt u toegang tot het afgeschermde gedeelte van onze website.

Klik op onderstaande link om de betaling te starten.
[payment_url]

De factuur van de betaling vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
BPW

Factuur voor automatische verlenging

Beste [firstname] [lastname],

Hierbij ontvangt u de factuur voor verlenging van het BPW lidmaatschap. U heeft BPW een machtiging gegeven voor het incasseren van het lidmaatschap bedrag. U hoeft zelf niets te doen. Mocht u het lidmaatschap willen stopzetten dan kunt u dit doen door het mandaat in te trekken via uw bankomgeving.

Met vriendelijke groet,
BPW

Nieuwsbrief 03-09-2016: Belangrijke informatie betreffende contributie

Geachte collega,

Zoals u weet hebben wij de website grondig aangepast. Wij hopen dat de site nu een stuk gebruiksvriendelijker is geworden. De komende tijd zullen wij blijven werken om input en verbeteringen door te voeren.

Een belangrijk probleem

Vele leden vragen naar welk rekeningnummer zij de contributie moeten overmaken.Nu is het expliciet niet de bedoeling de contributie zelf rechtstreeks over te maken. Wij verzoeken nogmaals dringend de contributie over te maken via de reeds toegezonden betaallink. Diegenen die nog niet via deze link hebben betaald zullen een herinnering komende week ontvangen. Diegenen die de contributie zelf rechtstreeks hebben overgemaakt krijgen dit bedrag weer teruggestort.

Waarom betalen via een betaallink?

Eén van onze doelen is de kosten voor de leden en de BPW te verlagen. Daarnaast willen wij onze service verhogen. Door via de link te betalen wordt de betaling automatisch gekoppeld in onze boekhouding. Dit scheelt veel administratief werk.
Daarnaast is de toegang tot onze site en de helpdesk gekoppeld aan de betaling via de link. Ook kunt u hierna automatisch zelf alle relevante gegevens betreffende uw praktijk inzien én aanpassen.

Automatische incasso

Op dit moment werkt uw oude automatische incasso niet meer. Wij verzoeken u daarom zelf de contributie te betalen via de toegezonden link (mocht u dit niet reeds gedaan hebben). Wij zijn aan het kijken of wij deze weer gaan initiëren in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ischa Swartz
Secretaris van de BPW